ราคา

FREE
0 ฿
จำกัดผู้สอบ 30 คน
/ครั้ง
คำถาม (คำถาม /ครั้งสอบ)
20
ชนิดคำถามที่รองรับ
Subjective
Multiple Choice
สอบผ่าน Web Browser
STANDARD
19 ฿
/ผู้สอบ
/ครั้ง
คำถาม (คำถาม /ครั้งสอบ)
ไม่จำกัด
ชนิดคำถามที่รองรับ
Subjective
Multiple Choice
Multiple Choice Reason
Multiple Answer
Table Multiple Choice
Complex Multiple Answer
Short Answer
Drag & Drop
สอบผ่าน Web Browser
PREMIUM
29 ฿
/ผู้สอบ
/ครั้ง
คำถาม (คำถาม /ครั้งสอบ)
ไม่จำกัด
ชนิดคำถามที่รองรับ
Subjective
Multiple Choice
Multiple Choice Reason
Multiple Answer
Table Multiple Choice
Complex Multiple Answer
Short Answer
Drag & Drop
สอบผ่าน Web Browser
สอบผ่าน Testimate Client
  • ถ่ายภาพหน้าจอและกล้อง
    ระหว่างสอบ
  • เก็บประวัติการใช้งานโปรแกรม
    ของผู้สอบระหว่างสอบ
  • ตรวจจับตำแหน่งของผู้สอบ
    ในแผนที่